Dabas aizsardzība

AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” specializējas ķīmisko vielu un maisījumu, kā arī pārklājumu materiālu ražošanā pēc šīm nozarēm raksturīgām tehnoloģijām, izmantojot esošās ražošanas jaudas vai radot jaunas, tehnoloģijas īpatnībām atbilstošas ražošanas iekārtas. Produktu apjomi mainās atkarībā no pieprasījuma.

Veicot esošo ražošanas tehnoloģisko procesu uzlabošanu un pilnveidošanu, kā arī plānojot jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanu uzņēmums vadās pēc Labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) aprakstiem un ieteikumiem, kas minēti Eiropas Komisijas atsauces dokumentos un nozaru LPTP aprakstos:

LPTP smalkās organiskās sintēzes produktu ražošanai;
LPTP rūpnieciskās dzesēšanas sistēmās;

Par LPTP notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanā ķīmiskajā sektorā;

Par labākajām pieejamām metodēm saistībā ar emisijām no uzglabāšanas vietām.

Jau tehnoloģiju izstrādes stadijā uzņēmuma centrālajā laboratorijā un emalju ražotnes pētnieciskajā laboratorijā tiek izvērtēti vides aspekti, izvēlētas mazāk bīstamas vielas, ko ķīmiskajā rūpniecībā uzskata par LPTP attiecībā uz izejvielām.Par LPTP gaistošo organisko savienojumu (GOS) samazināšanā tiek uzskatītas tādas metodes, kā šķīdinātāju reģenerācija un izvairīšanās no halogenēto šķīdinātāju lietošanas, kā arī tvaiku atsūknēšanas sistēmas izmantošana, lai novērstu to izplūdi gaisā. Uzņēmuma darbības rezultātā radušies atkritumi tiek šķiroti un dalīti vākti, tādējādi samazinot nešķiroto atkritumu daudzumu un palielinot pārstrādei nododamo atkritumu daudzumu.

Uzņēmumā ir ieviesti un veiksmīgi darbojas kvalitātes vadības pārvaldības sistēmas:

  • Vides pārvaldības sistēma (ISO 14001:2015);
  • Kvalitātes vadības sistēma (ISO 9001:2015);
  • Energoefektivitātes pārvaldības sistēma (ISO 50001:2018).

Ķīmisko vielu ražošanas un pārstrādes procesos BIOLARS apvieno vides aizsardzības uzdevumu izpildi ar uzņēmuma attīstības mērķiem, vadoties pēc augstākajiem starptautiskajiem vides politikas jomas standartiem ISO 14001.

Uzņēmums īsteno atklātu vides politiku, kas ietver aktīvu sadarbību ar visām pusēm, kuras ir ieinteresētas uzņēmuma darbības ekoloģiskajos aspektos. Rūpnīca BIOLARS nepārtraukti rūpējas par ražošanas vides drošības uzlabošanu, piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu atmosfērā un ūdenstilpēs, cieto atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī ražošanā izmantoto videi nedrošo vielu un materiālu daudzuma samazināšanu. Uzņēmuma vēlmi īstenot zaļo politiku apliecina neatkarīgu pušu sistemātiskais vides audits un uzņēmuma darbības novērtēšana.

BIOLARS vides aizsardzības jomas profesionāļi pilnveido tehnoloģiskos procesus un ievieš inovatīvākos paņēmienus, lai maksimāli samazinātu vides piesārņojuma riskus un padarītu ražošanas procesus videi draudzīgus.

Realizējamās darbības vides aizsardzības jomā

Uzņēmumā ir izstrādāta politika vides aizsardzības jomā, kuras mērķis ir nodrošināt uzņēmuma darbību, veidojot labvēlīgu un drošu darba vidi.


Sistemātiski tiek veikta tehnoloģisko procesu materiālo bilanču analīze, lai efektīvāk plānotu un veiktu pasākumus piesārņojuma samazināšanai.


Ražojot produktus, tiek ievēroti pasākumi, kas sekmē globālo klimata izmaiņu un gaisa kvalitātes uzlabošanu, kā arī atbildīgi tiek izmantoti dabas resursi.


Uzņēmums nepārtraukti seko atkritumu un sadzīves atkritumu šķirošanai.


Notiek sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām, klientiem, ka arī citām ieinteresētajām pusēm.


Apmācot darbiniekus, tiek veicināta viņu informētība un izpratne par vides pārvaldības sistēmas efektivitāti.


Notiek notekūdeņu, pazemes ūdeņu, dūņu, lietus notekūdeņu, emisijas gaisā, ķīmisko vielu izmantošanas, atkritumu apsaimniekošanas monitorings, ko veic akreditētas laboratorijas. 

2016. gadā rūpnīcā atjaunotas attīrīšanas iekārtas ar unikālu mikrofloru ķīmiskās ražošanas notekūdeņu attīrīšanai. Ar Čehijas uzņēmuma palīdzību ieviesta oriģināla tehnoloģija sarežģītu ķīmisko komponentu utilizācijai, izmantojot specializētus mikroorganismus. BIOLARS turpina attīstīt un pilnveidot šo tehnoloģiju, panākot lielāku notekūdeņu attīrīšanas dziļumu.


2021. gadā veiktā attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija ļauj rūpnīcai vēl vairāk samazināt ietekmi uz reģiona ekoloģiju.


Uzņēmuma struktūrvienībās regulāri tiek veikti iekšējie auditi, kuru rezultāti tiek protokolēti iekšējos dokumentos, kā arī notiek neatkarīgu pušu audits un rūpnīcas darbības novērtēšana.