Atbildība

BIOLARS cenšas darboties kā atbildīgs uzņēmums, kura galvenais mērķis ir korporatīvā sociālā atbildība (KSA). Tā ietvaros BIOLARS apņemas ievērot piemērojamo likumdošanu, starptautiski atzītus standartus kvalitātes, veselības un drošības jomā, kā arī ekoloģiskos, sociālos un ētikas standartus.

Lai palīdzētu mums izpildīt savas saistības, BIOLARS ir izdevis Uzņēmuma atbildības kodeksu, kurā ir definēts un apkopots tas, ko mēs esam apņēmušies īstenot savā darbībā, aptverot šādas kategorijas:

Veselība un drošība
piemēram, apdraudējumu novēršana, ārkārtas situāciju vadība, komunikācija un apmācība, dzīvības glābšanas noteikumi

Vides aizsardzība
piemēram, resursu izmantošanas efektivitāte, atkritumu un izmešu pārvaldība, atļaujas un pārskati

Darba prakse un cilvēktiesības
piemēram, pienācīga un cieņpilna attieksme pret darbiniekiem un piegādātājiem. Nelikumīgu darbību novēršana.

Ētika un godīgums biznesā
piemēram, likumu ievērošana, konfidencialitātes ievērošana, nulles tolerance pret kukuļņemšanu un korpciju.

Kā atbildīgs uzņēmums mēs apsolām, ka savu uzņēmējdarbību veiksim saskaņā ar šajā dokumentā noteiktajām vērtībām un principiem. 

Atbildības kodekss

Kompānijas BIOLARS ilgtermiņa politika balstās uz kvalitātes politikas, enerģijas taupīšanas politikas, vides aizsardzības politikas, kā arī darba un sociālās aizsardzības politikas principiem. Uzņēmumā ir ieviestas un sekmīgi darbojas kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. Ir ieviesti GMP kvalitātes sistēmas pamatnoteikumi. Tiek ievēroti visi valsts un starptautiskie tiesību akti,un visi personāla darba un sociālās aizsardzības principi.