ProdukcijaSikkatīviPb30%

Sikatīvs Pb 30% ir 2-etilheksagēna skābju sāļu šķīdums vaitspirtā, un ir laku krāsu materiālu izžūšanas katalizatots, kas izgatavots uz alkīdu sveķu, augu eļļu un citu saistvielu bāzes, kas sacietē  oksidējošas polimerizācijas ceļā. 

Specifikācija

Ārējais izskats

Caurspīdīgs viendabīgs šķidrums bez suspendijas un nosēdumiem 

Metāla masas daļa, %

Svins (Pb)

30,0 - 30,8

Krāsa vai krāsainums pēc jodometriskās skalas, mg I2/100 cm³ dz.s

3 maks.

Negaistošo vielu masas daļa, pie 105°C, %

68 min.

Šķīstamība (samaisāmība) šķīdinātājos, neapstrādātā lineļļā vai citā plēvi veidojošā žūstošā vidē

Nav sadalīšanās vai nosēdumi. Pieļaujama opalescence

Blīvums, 20°C

1,20 g/cm³

 

Svina sikatīvs (Pb 30%) veicina laku-krāsu materiālu izžūšanu slāņa biezumā, kas sevišķi svarīgi pie liela pārklājuma biezuma. Samazina plaisu veidošanos krāsas slānī. Ieteicams izmantot grunts krāsās un materiālos, kas satur aktīvos šķīdinātājus. Iedarbojas lēni, taču veido aktīvus, noturīgus pret pigmentu absorbciju sikatīvus maisījumā ar „virsmas” žāvēšanas metāliem: kobaltu un/vai mangānu.

<< Atpakaļ