Vaitspirts

 

Bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķid-rums ar specifisku petrolejas smaržu. Uzliesmo-jošs šķidrums 3. kategorija, bīstams ieelpojot 1. kategorija, toksiska ietekme uz mērķorgānu-vienreizēja iedarbība 3. kategorija. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt miegainību vai reibo-ņus. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Simptomi: reibonis, nelabums, galvas sāpes un narkotisks efekts. Sekas: var kaitēt nierēm, ak-nām, plaušām.