Toluols

 

Bezkrāsains šķidrums ar raksturīgu aro-mātiski-saldenu smaržu. Uzliesmojoši šķidrumi 2.kategorija. Kairinošs ādai 2. kategorija. Bīstams ieelpojot 3. kategorija. Toksisks reproduktīvai sistēmai 2. kategorija. Toksiska ietekme uz mēr-ķorgānu- vienreizēja iedarbība 2. kategorija. Tok-siska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedar-bība 3. kategorija. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Ir aizdomas, ka var kaitēt nedzimušam bērnam. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. 

Simptomi: elpceļu kairinājums, galvas sāpes, reiboni, nelaba dūša, vemšana. Sāpes krūšu kurvī. Sekas: izraisa ādas attaukošanos un sausumu.