Terpentīns

 

Bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķī-dums ar specifisku smaržu. Uzliesmojošs šķid-rums 3. kategorija, akūtais toksiskums 4. kategori-ja ieelpošana, akūtais toksiskums 4. kategorija iedarbībā caur ādu, akūtais toksiskums 4. katego-rija iedarbībā caur muti, bīstamība ieelpojot 1. kategorija, acu kairinājums 2. kategorija, ādas kairinājums 2.kategorija, ādas sensibilizācija 1. kategorija, hronisks toksiskums ūdens videi 2. kategorija. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kai-tīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai ieelpots. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Var izrai-sīt alerģisku ādas reakciju. Toksisks ūdens orga-nismiem ar ilglaicīgām sekām. 

Simptomi: ādas kairinājums, galvas sāpes slikta dūša, vemšana, ādas alerģija.