Stirols

 

Bezkrāsains vai iedzeltens šķidrums ar saldenu smaržu. Uzliesmojošs šķidrums 3. kate-gorija, akūts toksiskums 4. kategorija ieelpojot, acu kairinājums 2. kategorija, kairinošs ādai 2. kategorija. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kai-tīgs ieelpojot. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. 

Simptomi: galvassāpes, slikta dūša un reiboņi. Ieelpojot var izraisīt plaušu bojājumus.