Metanols

 

Bezkrāsains caurspīdīgs šķidrums ar vieglu alkohola smaržu. Uzliesmojošs šķidrums 2.kategorija, akūts toksiskums 3. kategorija ieel-pojot, akūts toksiskums 3. kategorija iedarbībā caur muti, akūts toksiskums 3. kategorija iedarbī-bā caur ādu, toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizē-ja iedarbība 1. kategorija. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Toksisks, ja ieelpo. Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu. Toksisks, ja norīts. Izrai-sa orgānu bojājumus.

Simptomi: izraisa galvas sāpes, sliktu dūšu vemšanu, caureju, acu niezi, asarošanu, aklumu un nāvi. Sekas var būt aklums vai nāve.