Ksilols

 

Bezkrāsains šķidrums ar specifisku smar-žu. Uzliesmojošs šķidrums 3. kategorija, akūts toksiskums 4. kategorija ieelpojot, akūts toksis-kums 4. kategorija iedarbībā caur ādu, kairinošs ādai 2. kategorija. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs ieelpojot. Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu. Kairina ādu.

Simptomi: ādas apsārtums, galvas sāpes, slikta dūša, vemšana, ādas un acu
kairinājums.