Izobutanols

 

Bezkrāsains šķidrums ar specifisku smaržu. Uzliesmojošs šķidrums 3. kategorija, ādas kairinājums 2. kategorija, nopietni acu bojā-jumi 1.kategorija, toksiska ietekme uz īpašu mēr-ķorgānu -vienreizēja iedarbība 3. kategorija, cen-trāla nervu sistēma, toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu - vienreizēja iedarbība 3. kategorija, elpošanas sistēma, uzliesmojošs šķidrums un tvaiki, kairina ādu, izraisa nopietnus acu bojāju-mus, var izraisīt elpceļu kairinājumu, var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Simptomi: klepus, elpas trūkums, galvassāpes, nelabums, vemšana, centrā-lās nervu sistēmas depresija.