Hlors

 

Saspiesta gāze balonos, kas karstumā var eksplodēt, kairina ādu un izraisa nopietnu acu kairinājumu, akūts toksiskums 3. kategorija ieel-pojot, var izraisīt elpceļu kairinājumu, ļoti tok-sisks ūdens organismiem 1.kategorija.

Simptomi: sāpes rīklē, klepošana, grūta elpošana vai elpas trūkums, plaušu tūska, ādas apsārtums. Var izrai-sīt acu ķīmisko apdegumu.