Etilacetāts

 

Bezkrāsains šķidrums ar specifisku smaržu. Uzliesmojošs šķidrums 2. kategorija, acu kairinājum 2. kategorija, toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība 3. kategorija. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki, izraisa nopietnu acu kairinājumu, var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Simptomi: izraisa galvas sāpes, sliktu dūšu vemšanu, ādas niezi, acu niezi, asaro-šanu, fotofobiju.