Butilacetāts

 

Bezkrāsains šķidrums ar saldenu augļu aromāta smaržu. Temperatūrā, tuvu uzliesmošanas punktam, tvaiki ir eksplozīvi. Tvaiki, izplatoties pa zemi, var atrast uzliesmošanas avotu un uzliesmot. Jūtīgs pret statisko izlādi. Hermētiski noslēgtas tilpnes sasilstot var uzsprāgt.

Klasificējas kā viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 3.kategorija.. Bīstams norijot vai ieelpojot. Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

Klasificējas kā toksiska ietekme uz mērķorgānu 3.kategorija. Izraisa dermatītu, aknu un plaušu bojājumus. Maz bīstams ūdens organismiem.

Nonākot ūdeņos vai augsnē var nokļūt līdz gruntsūdeņiem. Vielai nokļūstot augsnē vai ūdenī sagaidāma viegla biodegradēšanās.