2,2'-azobisisobutironitrils (AIBN)

 

Balts, smalks kristālisks pulveris ar vāju smaržu. Pašreaģējoša viela ar temperatūras kontroli, C tips, akūts toksiskums 4. kategorija ieelpojot, akūts toksiskums 4. kategori-ja iedarbība caur muti. Ilgtermiņa bīstamība ūdens videi 3. kategorija. Sakaršana var izraisīt degšanu. Kaitīgs ieelpojot. Kaitīgs, ja norij. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

Simptomi: galvassāpes, slikta dūša, krampji un bezsamaņa, kas var novest pie letāla iznākuma.