INFORMATĪVS MATERIĀLS par rīcību rūpnieciskas avārijas gadījumā un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" Rūpnīcu ielā 3, Olainē.

Šī informatīvā materiāla mērķis ir informēt AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" (turpmāk tekstā - BIOLARS) apkārtnē dzīvojošos iedzīvotājus un izvietotos uzņēmumus par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību avārijas gadījumā BIOLARS teritorijā.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Olaines pilsēta atrodas 20 km attālumā no Rīgas un tiek uzskatīta par Latvijas ķīmiskās rūpniecības centru, bet Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS tās lielākais uzņēmums. Rūpnīcas teritorija - gandrīz 200 tūkstoši kvadrātmetru, kopējā apbūve - vairāk kā 70 tūkstoši kvadrātmetru. Rūpnīca izveidota uz Valsts zinātniskās-ražošanas apvienības BIOLARS bāzes, kura 30 gadus nodarbojās ar fundamentāliem zinātniskiem pētījumiem, ražoja desmitiem tūkstošu dažādu nosaukumu ķīmiskos reaktīvus un īpaši tīrās vielas. Šodien uzņēmumā blakus jauniem augsti kvalificētiem speciālistiem strādā veterāni, kuri bija klāt BIOLARS sākumam. 

 

BIOLARS politika ir balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

1. Izveidot tādu ražošanas sistēmu, kas ir sabiedrībai un videi draudzīga, kā arī ekonomiski dzīvotspējīga.

2. Būt par konkurētspējīgu uzņēmumu, kas turpina un attīsta Latvijas ķīmiķu skolas tradīcijas.

3. Būt par uzņēmumu ar augstu eksporta potenciālu.

4. Būt par drošu biznesa partneri, uzturot un attīstot ekonomiski stabila uzņēmuma tēlu.

5. Veidot tādu darba vidi, kurā personāls ir pilnīgi iesaistīts integrētas vadības, darba un vides aizsardzības, un energoefektivitātes paaugstināšanas sistēmā. 

 

Par atbildīgajām personām Ministru kabineta noteikumu Nr. 131 ,,Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" prasību uzturēšanai uzņēmumā norīkoti Ģenerāldirektors N.Samodurovs un Tehniskā direktora vietnieks A.Roska.

 

Papildinformāciju par BIOLARS sniedz Tehniskās nodaļas darbinieki, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67963539.

 

Apstiprinām, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 131 ,,Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem", atbildīgā persona ir iesniegusi Valsts vides dienestā Iesniegumu par bīstamām ķīmiskām vielām objektā un Vides pārraudzības valsts birojā Drošības pārskatu, jo uzņēmums ir augstākā riska līmeņa objekts. Drošības pārskats tiek regulāri aktualizēts.

 

UZŅĒMUMA DARBĪBAS APRAKSTS

Šodien, izmantojot daudzu gadu pieredzi, uzņēmums BIOLARS specializējas uz eksperimentālām izstrādēm ķīmijas jomā, tehnoloģiski sarežģītu ķīmisko produktu ražošanu, laku un krāsu rūpniecības pusproduktiem, kā arī ražo gatavus laku un krāsu izstrādājumus, celtniecības, auto un sadzīves ķīmiju. Uzņēmumam ir plaša noliktavu saimniecība: izejvielu un gatavās produkcijas noliktavas, viegli uzliesmojošu vielu glabāšanas noliktavas, kas aprīkotas atbilstoši visām drošas glabāšanas prasībām un muitas noliktava. Uzņēmumam pieder auto un dzelzceļa piebraucamie ceļi.

 

Uzņēmumā darbojas vairākas laboratorijas:

• zinātniski-pētnieciskā laboratorija izstrādā jaunu veidu ķīmiskos materiālus,

• atsevišķa specializēta laboratorija veic pētījumus laku un krāsu produkcijas organiskās sintēzes jomā,

• analītiskā laboratorija veic izejvielu un gatavās produkcijas pastāvīgu kontroli.

 

Uzņēmumā sekmīgi darbojas kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, ISO 50001:2012.

 

BĪSTAMO ĶĪMISKO VIELU RAKSTUROJUMS

Ražošanā izmanto vairāk kā 55 bīstamās ķīmiskās vielas, no kurām 16 vielas ir tādos daudzumos, kuras var izraisīt rūpnieciskās avārijas.

 

- Acetonciānhidrīns

- Butanols

- Butilacetāts

- Acetonitrils

- Hlors

- Broms

- Etilacetāts

- 2-Etilheksānskābe

- Izobutanols

- Ksilols

- Vaitspirts

- Metanols

- Stirols

- Terpentīns

- Toluols

- 2,2'-azobisisobutironitrils (AIBN)

 

Akūti toksiskas vielas - Acetonciānhidrīns, akrilskābe, broms, 2-etilheksānskābe, vaitspirts, metanols. 1. un 2.bīstamības kategorijas toksiskas vielas. 

Simptomi: noplūdes gadījumā specifiska smarža, galvassāpes, slikta dūša un reiboņi. 

Sekas: acu un ādas kairinājums, bezsamaņa, kas var novest pie letāla iznākuma. 

 

Ūdens videi bīstamas vielas - Akrilskābe, hlors, terpentīns. 1.un 2.bīstamības kategorijas īstermiņa un ilgtermiņa ūdens videi bīstamas vielas. 

Simptomi: ūdens organismu bojāeja. 

Sekas: notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu bojāe-ja. Šo vielu izplūde ārpus uzņēmuma un ūdenstil-pņu piesārņojums ir maz iespējams. 

 

Uzliesmojošas vielas - Butanols, acetons, butilacetāts, acetonitrils, etilace-tāts, izobutanols, ksilols, metanols, stirols, terpen-tīns, toluols, AIBN. 1., 2. un 3. bīstamības katego-rijas uzliesmojošas vielas. Var veidot sprādzienbīs-tamus maisījumus ar gaisu. 

Simptomi: noplūdes gadījumā specifiska smarža. 

Sekas: aizdegšanās, ugunsgrēks, sprādziens. 

 

Oksidējoši šķidrumi - Hlors, ūdeņraža peroksīda 30 - 50 % ūdens šķī-dums. 1. un 2.bīstamības kategorija. 

Simptomi: Oksidējoši šķidrumi izraisa metālu koroziju, smagus ādas apdegumus un acu bojāju-mus. Saskarē ar degošiem materiāliem, var izraisīt to aizdegšanos. 

Sekas: smagi ādas apdegumi un acu bojājumi.

 

INFORMĀCIJA PAR RŪPNIECISKĀS AVĀRIJAS BĪSTAMĪBU UN RISKA FAKTORIEM

Rūpnieciskās avārijas gadījumā BIOLARS apkārtnē uzceltajos objektos var tikt sajusta ķīmis-kas vielas smarža. Ķīmisku vielu degšanas gadī-jumā izplatīsies sadegšanas produkti.

 

Iespējamie rūpnieciskās avārijas riska avoti ir:

• viegli uzliesmojošie šķidrumi, kuri izvietoti trīs rezervuāru parkos,

• atsevišķi rezervuāri pie BIOLARS un Emalju ražotnes,

• AIBN ražošana.

 

Pastāv sekojoši rūpnieciskās avārijas bīstamības izpausmes veidi:

• ķīmiskas vielas noplūde,

• ķīmiskas vielas noplūde ar aizdegšanos,

• ķīmiskas vielas noplūde ar sprādzienu ar vai bez aizdegšanās.

 

Iespējamo avāriju attīstības varianti un riska scenāriji (nevēlamo notikumu attīstības varianti) sastādīti, lai izveidotu avārijas attīstības loģisko modeli, kas apraksta avārijas eskalācijas gaitu no ierosinātājnotikuma līdz avārijas nevēlamās ietekmes iedarbībai uz cilvēkiem, īpašumu un vidi. Riska scenāriju modelēšanā izmantota ASV datorprogramma ALOHA 5.4.1.2 un ARCHIE 1.0.

 

Modelēšanas rezultāti liecina, ka lielākie avāriju riski saistīti ar acetonciānhidrīna un hlora noplū-dēm, kas pie nelabvēlīgiem apstākļiem var ie-tekmēt blakus pieguļošās teritorijas. Tieša avārijas iedarbība uz apkārtnes iedzīvotājiem nav sagaidāma.

 

APDRAUDĒTĀS TERITORIJAS IEDZĪVOTĀJU, IESTĀŽU UN KOMERSANTU BRĪDINĀŠANA AVĀRIJAS GADĪJUMĀ

Avāriju vai tās tiešu draudu gadījumā valsts institūciju, operatīvo dienestu un blakus esošo uzņēmumu brīdināšana notiks saskaņā ar apziņošanas shēmu telefoniski.

 

UZMANĪBU!

 

Rūpnieciskās avārijas gadījumā uzņēmumā iedarbinās trauksmes sirēnu (dzirdamības rādiuss 300 metri). Dzirdot uzņēmuma teritorijā ieslēgtu trauksmes sirēnu, pievērsiet uzmanību notikušajam uzņēmuma virzienā. Netuvojieties objektam! Rīkojieties atkarībā no situācijas un saskaņā ar zemāk norādītajiem ieteikumiem rīcībai avārijas gadījumā un paredzētajiem aizsardzības pasākumiem.

 

Papildus operatīvajai apziņošanai atkarībā no avārijas bīstamības pakāpes var tikt izmantoti operatīvo dienestu transportlīdzekļi ar skaļruņiem, kas brīdinās apdraudētajā zonā esošos cilvēkus par draudiem un sniegs informāciju par aizsardzības pasākumiem un evakuācijas kārtību.

 

Lēmumu par Olaines pilsētas civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas sirēnu ieslēgšanu pieņems Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģionālās pārvaldes vadītājs. Sirēnas tiks raidītas ar trīs minūtes ilgu skaņas signālu.

 

Dzirdot civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas nepārtrenktu sirēnu skaņu ieslēdziet radiouztvērējus un televizorus, lai sekotu masu medijos pārraidītajai informācijai par notikušo un nepieciešamajām rīcībām.

 

Ko darīt, ja savā atrašanās vietā es nedzirdu trauksmes sirēnas?

 

Apdraudējuma gadījumā apziņošanu var veikt atbildīgie dienesti, izmantojot operatīvos trans-port-līdzekļus, skaņas signālus un skaļruņus.

 

RĪCĪBA AVĀRIJAS GADĪJUMĀ UN AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Avārijas gadījumā ievērot operatīvo dienestu rīkojumus, norādījumus vai prasības.

 

Bīstamās vielas noplūde

 

Rīcība atrodoties telpās:

• Palieciet ēkā.

• Ja nepieciešams, paskaidrojiet citiem cilvēkiem, kā rīkoties.

• Aizveriet durvis un logus.

• Izslēdziet ventilatorus un gaisa kondicionēšanas sistēmu, aizveriet logos esošās ventilācijas lū-kas.

• Ja iespējams, uzturieties ēkas augšstāvos, drošā, cieši noslēdzamā telpā ēkas iekšienē, tālāk no ēkas ārsienām.

• Izvairieties no nevajadzīga skābekļa patēriņa (nededzināt sveces, gāzes plītis u.tml.).

• Ieslēdziet radio vai TV, lai saņemtu informāciju par turpmāko rīcību.

• Izmantojiet telefonu tikai nepieciešamības gadī-jumā un saistībā ar ārkārtas situāciju.

• Ja pastāv iespēja, ka bīstamā viela ieplūdusi ēkā, izmantojiet visus iespējamos līdzekļus elpceļu aizsardzībai.

 

Rīcība atrodoties ārpus telpām:

Saņemot brīdinājumu par avāriju vai sajūtot ķī-miskas vielas smaržu:

• Ejiet uz tuvāko ēku, kur varētu būt cilvēki.

• Neejiet dūmu vai ķīmisko vielu tvaiku miglas virzienā.

• Ja iespējams, virzieties perpendikulāri vēja vir-zienam un aizsargājiet elpceļus - aizklājiet elpceļus ar apģērba gabalu vai kabatas lakatiņu. Ja tas nav iespējams, centieties aizturēt elpu vai veikt īsas, seklas ieelpas.

• Ja piesārņotas virsdrēbes un apavi, atstājiet tās ārpus telpām.

• Īpaši rūpīgi nomazgājiet seju, matus, rokas, degunu un ausis.

• Sekojiet norādījumiem par turpmāko rīcību.

 

Ja jūtiet veselības stāvokļa pasliktināšanos, griezieties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzības dienestu pa tālruni 113.

 

Ugunsgrēks uzņēmuma teritorijā

 

Saņemot brīdinājumu par ugunsgrēku vai redzot lielus dūmus, aizveriet un noblīvējiet logus, ventilācijas lūkas, dūmvadus. Spraugas durvīs noblīvējiet ar samitrinātu audumu. Ja tas nav iespējams, steidzīgi dodieties projām no negadījuma epicentra ārpus bīstamās zonas perpendikulāri vēja virzienam. Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, samērcējiet jebkuru gaisa caurlaidīgu audumu ūdenī un elpojiet caur to. Ja tas nav iespējams, centieties aizturēt elpu vai veikt īsas, seklas ieelpas.

 

EVAKUĀCIJA NO DZĪVES VIETAS

Ja nepieciešama operatīva un īslaicīga evakuācija, ņemiet līdzi personu apliecinošus dokumentus (pase, ID karte), naudu, bankas kartes, mobilo telefonu, tā lādētāju, portatīvo radioaparātu ar baterijām un medikamentus, ja tos nepieciešams lietot regulāri.

 

Pirms evakuācijas izslēdziet elektropadevi, gāzes un ūdens padevi mājā. Paziņojiet kaimiņiem par izziņotu evakuāciju, palīdziet bērniem, invalīdiem un vecākiem cilvēkiem sagatavoties evakuācijai. Ja iespējams dodieties projām ar savu personīgo transportu, ievērojiet evakuācijas virzienu un vietu, līdzi ņemot pasažierus.

 

OBJEKTA AVĀRIJGATAVĪBA

Uzņēmuma drošības pārvaldības sistēma ir vērsta uz uzņēmuma drošas darbības bez avārijām nodrošinājumu un Latvijas Republikas normatīvos aktos noteikto prasību ievērošanu. Apsardzes dienests veic uzņēmuma nepārtrauktu uzraudzību un videonovērošanu.

 

Uzņēmumā ir izstrādāts Civilās aizsardzības plāns, kurā ir noteikti rīcības plāni iespējamo avāriju gadījumā.

 

Uzņēmumā ir izveidota avāriju likvidēšanas - glābšanas komanda, kuras rīcībā ir nepieciešamie resursi - tehniskie līdzekļi operatīvai reaģēšanai un seku likvidēšanas pasākumu veikšanai iespējamās avārijas gadījumā.

 

SADARBĪBA AR GLĀBŠANAS UN CITIEM OPERATĪVAJIEM DIENESTIEM

Sadarbību ar glābšanas un citiem operatīvajiem dienestiem organizē BIOLARS Civilās aizsardzības grupa. Sadarbības galvenie virzieni:

• informācijas sniegšana efektīvākai reaģēšanas pasākumu veikšanai,

• palīdzības sniegšana, organizēšana nodarbināta-jiem, avārijā iesaistītajiem operatīvajiem die-nestiem.

 

Iespējamo avāriju un katastrofu pārvaldīšanas pasākumu īstenošanā paredzēts iesaistīt:

• Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

• Valsts policiju;

• Olaines pašvaldības policiju;

• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;

• Valsts vides dienestu;

• Valsts darba inspekciju.

 

Sakaru nodrošināšanai ar iesaistītajiem dienestiem paredzēts izmantot mobilos tālruņus.

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Ar detalizētu informāciju par Drošības pārskatu un Civilās aizsardzības plānu var iepazīties BIOLARS Tehniskajā nodaļā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67963539.

 

Informācija par Ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu pieejama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļvietnē.

 

Informācija par iedzīvotāju rīcību rūpnieciskas avārijas gadījumā pieejama arī http://www.vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/vai_tu_zini__ka_rikoties_arkartas_gadijumos_

 

VIENOTAIS ĀRKĀRTAS PALĪDZĪBAS IZSAUKUMU NUMURS 112!