BIOLARS - UZŅĒMUMA ILGTSPĒJAS POLITIKA

 

AS "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS" politika ir balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

1. Izveidot tādu ražošanas sistēmu, kas ir sabiedrībai un videi draudzīga, kā arī ekonomiski dzīvotspējīga.

2. Būt par konkurētspējīgu uzņēmumu, kas turpina un attīsta Latvijas ķīmiķu skolas tradīcijas.

3. Būt par uzņēmumu ar augstu eksporta potenciālu.

4. Būt par drošu biznesa partneri, uzturot un attīstot ekonomiski stabila uzņēmuma tēlu.

5. Veidot tādu darba vidi, kurā personāls ir pilnīgi iesaistīts integrētas vadības, darba un vides aizsardzības, un energoefektivitātes paaugstināšanas sistēmā.

 Uzņēmuma kopējās attīstības nodrošināšanai ir izstrādātas šādas pamatnostādnes:

KVALITĀTES POLITIKA

Nodrošināt Latvijas un ārvalstu tirgu ar augstas kvalitātes produkciju, balstoties uz Latvijas ķīmiķu tradīcijām un attīstot tās atbilstoši patērētāju vajadzībām un vēlmēm. Rezultātus sasniegt, motivējot visus uzņēmuma darbiniekus iesaistīties kopējā darbā, lai nodrošinātu procesu, produkcijas, pakalpojumu un informācijas augstu kvalitāti.

 

ENERGOPĀRVALDĪBAS POLITIKA

Mērķis ir visa veida enerģijas efektīva izmantošana. Uzņēmuma izpratnē energoefektivitāte ir kā iespēja sasniegt augstākus rezultātus produkcijas ražošanā un nodrošināt augstāku veiktspēju, izmantojot analogu vai zemāku enerģijas patēriņu par iepriekšējo līmeni. Energopārvaldības politikas ietvaros uzņēmums izvērtē energoefektivitāti kā vienu no būtiskākajiem kritērijiem jaunu tehnoloģisko iekārtu, rekonstrukcijas projektu un jaunu attīstības projektu realizācijai.

 

VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Uzņēmums apņemas:

- ieviest labākos pieejamos tehniskos paņēmienus;

- ievērot Latvijas un starptautisko vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī uzklausīt dažādu ieinteresēto pušu viedokļus;

- uzturēt sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī klientiem un dažādām mērķgrupām;

- ražojot produktus, ievērot pasākumus, kas sekmē globālo klimata izmaiņu un gaisa kvalitātes uzlabošanu;

- atbildīgi izmantot dabas resursus;

nodrošināt vides kvalitātes uzlabojumu pasākumu realizāciju un vides pārvaldības sistēmas efektīvu funkcionēšanu.

 

Es personīgi apliecinu savas saistības sakarā ar uzņēmuma lomas un nozīmes paaugstināšanu Latvijas un ārējā tirgū. Es ceru, ka no mūsu uzņēmuma darbinieku puses tiks saņemts pilnīgs atbalsts, lai mēs varētu veikt nepieciešamos pasākumus integrētas vadības sistēmas funkcionēšanā atbilstoši standartu LVS EN ISO 9001:2015 "Kvalitātes sistēmas", LVS EN ISO 50001:2012 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi" un LVS EN ISO 14001:2015 "Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai" prasībām.

Valdes priekšsēdētājs                                                                                                                                                                  P.Daņilko